۲۵ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6959812
T T
۰ نفر
گزارش جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ردیف های هزینه ای لایحه بودجه سال 1377 کل کشور(1) # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/10/76 درجلسه علنی صبح روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی که به ریاست آقای حسن روحانی نایب رییس مجلس تشکیل شد، کار بررسی ردیف های هزینه ای تبصره های لایحه بودجه سال 1377 کل کشور ادامه یافت و تعدادی از پیشنهادهای کمیسیونها ونمایندگان مجلس در این باره به تصویب رسید.
بر اساس تغییر صورت گرفته، در بودجه شرکت های دولتی، بانکها، موسسات انتفاغی وابسته به دولت،از هزینه های اداری بودجه شرکتهای دولتی (5 درصد)، از هزینه های جاری بودجه بانکها در سال 1377 (4 درصد) و از هزینه های اداری بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت (7 درصد) کسر خواهدشد.
تغییر یاد شده درجلسه علنی روز پنجشنبه مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
به موجب بند الف تبصره (2 ) لایحه بودجه سال 1377 کل کشور به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی اجازه داده می شود، ارقام مربوط به بودجه سال آینده شرکتها و موسسات انتفاعی را بر اساس سیاستهای دولتی، یاتصمیماتی که مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذیربط یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها یا به نفع دیگر تحولات اقتصادی ومالی تغییر دهند.
بر اساس بنددیگر این تبصره وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، به صورت هبه، صلح غیرمعوض یاهرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند دراسرع وقت نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیردولتی اقدام و به حساب های شخصی شده درخزانه کل کشور واریز کنند.
دراین تبصره تصریح شده است دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1377 توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریهاوشرکتهای دولتی ازاشخاص حقیقی و حقوقی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یامی شود مجاز نمی باشد.
بر اساس بند ط همین تبصره پرداخت هرگونه وجهی در سال 1377 توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی از وجوه دراختیار به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه بجز در موارد مشخص شده در قانون ممنوع است.
ادامه دارد...
۰ نفر