۲۴ آبان ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6955983
T T
۰ نفر

مدت تقسیط مالیات به یک سال افزایش یافت

۲۴ آبان ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6955983
مدت تقسیط مالیات به یک سال افزایش یافت # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/08/76 در اجرای بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای مودیان مالیاتی ، مدت تقسیط مالیات به یک سال افزایش یافت .
مدت تقسیط مالیات پیش از این تاریخ ، شش ماه بود.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بر اساس این بخشنامه جریمه تاخیر مودیانی که تمام اقساط بدهی مالیاتی خود را در موعد های مقرر پرداخت می کنند در صورت تقاضای آنها بخشیده خواهد شد.
همچنین به موجب بخشنامه دیگری ماموران مسئول حوزه های مالیاتی مکلف به اجرای صحیح ماده هفت آئین نامه سازمان تشخیص بدون الزام مودیان به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات متعلقه شدند .
طبق این ماده اوراق تسلیمی از طرف مودیان مالیاتی از جمله اظهارنامه و اعتراض به برک تشخیص باید در دفاتر مربوط ثبت و شماره و رسید اوراق مزبور به آنها تسلیم شود.
تخلف از مقررات مزبور موجب پیگرد و مجازات قانونی ماموران ذیربط خواهد شد.
۰ نفر