۲۰ مهر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6821849
T T
۰ نفر
بیش از دو میلیون تن کالا از مسیر ایران انتقال یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/07/81 داخلی.اقتصادی.گمرک ایران. عبور (ترانزیت ) کالا از مسیر ایران در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 67 درصد افزایش یافت و به دو میلیون و 66 هزارو 600 تن رسید. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ارزش کالاهای عبوری از خاک ایران با 369 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 30 تریلیون و 622 میلیارد و 200 میلیون ریال بالغ شد. عبور سوخت در نیمه اول امسال از خاک ایران حدود 2/35 درصد از وزن و 5/2 درصد از ارزش مجموع کالاهای ترانزیتی و کارنه تیر را به خوداختصاص داد.
بر اساس این گزارش، مهمترین اقلام عبوری غیر کارنه تیر در این مدت از نظر ارزش به میزان 4/16 درصد به خودرو، 6/7 درصد مواد غذایی و 5/2 درصد به سوخت اختصاص داشت. به استثنای انتقال مواد غذایی که از لحاظ وزنی در این مدت کاهش داشت ، بقیه اقلام به لحاظ وزنی و ارزشی ،افزایش نشان داد.به طوری که انتقال خودرو از خاک ایران طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 172 درصد و از نظر ارزش 784 درصد رشد یافت. در میان گمرکات مبدا عبوری ، گمرک شهید رجایی با عبور 70 درصداز ارزش ترانزیت وکارنه تیرکشور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.در مراحل بعدی می توان از گمرک سرخس با اختصاص 2/8 درصد و گمرک بازرگان با 4/7 درصد از کل ارزش عبور کالا، نام برد. از نظر وزنی در میان گمرکات مبدا،گمرک شهید رجایی با 8/30 درصد، گمرک نوشهر با 5/28 درصد و گمرک سرخس با 15 درصد ،بیشترین رقم را دارا بودند. گمرک دوغارون از میان گمرکات مقصد با اختصاص 6/49 درصداز ارزش ترانزیت و کارنه تیر کشور بیشترین سهم را دارا بود و پس از آن گمرکات شهید رجایی 10 درصد و آستار 7/8 درصد قرار داشتند. از میان گمرکات مقصد، گمرک شهید رجایی 25 درصد، دوغارون 18 درصد، خارک 4/17 درصد از وزن کالاهای عبوری را به خود اختصاص دادند. امارات متحده عربی با 42 درصد، چین با 4/10 درصد و کره جنوبی با 3/8 درصد بیشترین کالا را به لحاظ ارزش از مبدا، از خاک ایران عبور دادند. به لحاظ وزنی نیز ترکمنستان 4/24 درصد، امارات متحده عربی 4/19 درصد و قزاقستان 4/16 درصد بیشترین میزان عبور از خاک ایران را داشتند. طبق این گزارش ، 51 درصد از ارزش کالاهای عبوری از خاک ایران به مقصد افغانستان، 10 درصد به امارات متحده عربی و 4/9 درصد به آذربایجان ارسال شد. بیشترین کالاهای عبوری از خاک ایران به لحاظ وزنی به مقصد امارات متحده عربی ارسال شد که 3/47 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی را به خود اختصاص داد.
در مراحل بعدی می توان از افغانستان با 9/18 درصد و آذربایجان با 4/8 درصد نام برد. اقتصادی.اع/41/3
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد