۲ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6789428
T T
۰ نفر
تنها 36 واحد صنعتی با ظرفیت کامل در لرستان فعالیت دارد # خرم آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/09/82 داخلی. اقتصادی. صنایع کارشناسان مسایل اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی لـرستان می گوید: از مجموع یک هزار و 30 کارگاه صنعتی فعال این استان تنها 36 واحـد آن طی سال جاری با ظـرفیت کامل به تولید خود ادامه می دهد. به گفته وی ، درحال حاضر ظرفیت تـولید 994 کارگاه دیگر این صنایـع که 9/96 درصد کارگاهها است، با 50 تا 57 درصد ظرفیت فعال است . "بهزاد طالبی" از کارشناسان اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان گفت: این نتایج در پی یک تحقیق که طی سال جاری تحت عنوان " یافتمان علل افت تولید واقعی از تولید اسمی در کارگاه های صنعتی لرستان" توسط این سـازمان انجام شده به دست آمده است. وی که پژوهشگر تحقیق یاد شده گفت: به منظـور تعیین میزان دقیق تولید واقعی کارگاه های صنعتی و علل کاهش تولید آنها، ممانعت ازاتلاف منابع اعم ازفیزیکی وانسانی، کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، تعیین حجم تقاضا بـرای این کالاها و کاهش بیکاری فـراگیر در این استان این تحقیق انجام شده است. طالبی اظهار داشت: با توجه به نتایج حاصل شده در این تحقیق، در صورتی که ظرفیت تولید این کارگاه ها 57 درصد باشد، از 43 درصد سرمایه گذاری های انجام شـده و امـکانات به کار رفته کارگاه های مـذکور، بهـره بـرداری لازم به عـمل نمی آید. وی گفت: اگر این کارگاه هاباظرفیت اسمی خود که بامیانگین 10تا 90 درصد است به فعالیت خود ادامه دهند، زمینه اشتغال هشت هزارو 988 نفر فراهم خواهد شد. وی یادآور شد: از آنجا که دربخش صنعت حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز برای هرفرصت شغلی 30 میلیون ریال است، باید برای ایجاد اشتغال این تعداد دو هزار و 696 میلیارد و 400 میلیـون ریـال سرمایه گذاری جدید در این استان در نظر گرفته شود. این تحقیق نشان می دهد، دراختیار داشتن سرمایه درگردش کافی و بازار فروش مناسب ازعمده ترین دلایل موفقیت آن تعداد معدود کارگاه هایی است که باظرفیت کامل تولید می کنند. ش . م 220/21/02 م ا
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد