۱۶ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6374761
T T
۰ نفر

تحلیل محتوای روزنامه های سراسری

۱۶ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6374761
تحلیل محتوای روزنامه های سراسری # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/ 3/ 83 تحلیل محتوای روزنامه های سراسری درسه ماهه آخر سال گذشته نشان می دهد که مسائل مربوط به انتخابات و مجلس بیش ازدیگرموضوعات در تیترهای اصلی صفحه اول روزنامه ها درج شده اند. درگزارشی که تازگی از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها منتشر شده به تحلیل محتوای روزنامه های سراسری در سه ماهه آخر سال گذشته (زمستان 1382) پرداخته شده است. از آنجایی که در جامعه کنونی ما کارکرد خبری مطبوعات اهمیت خاصی یافته و روزنامه ها به دلیل وابستگی های ایدئولوژی و حزبی خود از زوایای فکری مختلفی به تحولات جامعه مینگرند،به نظر میرسد مطالعه مطبوعات و روزنامه ها به کسب دو هدف بطور همزمان کمک کند.از یکسو کمک می کند تا وقایع و رخدادهای یک دوره زمانی خاص شناخته شود و از سوی دیگر برای درک دیدگاه ایدئولوژی موجود نسبت به رویدادهای هردوره نیز مفیداست. بر پایه این گزارش،این تحلیل با هدف شناخت مهمترین رویدادهای کشور و جهان که در دوره مورد بررسی برجسته سازی شده اند و فهم جهت گیری هاو گرایش های فکری روزنامه هانسبت به رویدادها و مسایل مختلف صورت گرفته است. روزنامه های آفتاب یزد،ایران ، یاس نو،کارو کارگر،همبستگی ،همشهری ،صدای عدالت ،اطلاعات ،جمهوری اسلامی ،قدس ،جوان ،انتخاب ،جام جم ،آفرینش ،ابرار، کیهان ،توسعه ،رسالت ،سیاست روز ،اعتماد،مردم سالاری ،در این دوره (سال82) مورد بررسی قرار گرفته اند. - مسایل مربوط به انتخابات و مجلس بیش از دیگر موضوعات ومسایل مربوط به شهر و شهرداری و مسایل قضایی سیاسی کمتر در تیترهای اصلی صفحه اول برجسته سازی شده اند. - بیشتر سرمقاله هاو یادداشت های درج شده در روزنامه ها به انتخابات، احزاب و جناحهای سیاسی ،شورای نگهبان ،مسایل سیاسی عام و مسایل خارجی مربوط می شدند. از سوی دیگر مسایل اجتماعی و تحصن یا استعفای نمایندگان کمتر از دیگر مسایل و موضوعات در یادداشتها و سرمقاله ها درج شده اند. سرمقاله ها و یادداشتهای مربوط به انتخابات در روزنامه رسالت بیشتر از دیگر روزنامه ها درج شده اند. - مسایل مربوط به انتخابات و مسایل خارجی بیش از دیگر موضوعات و مسایل اجتماعی و فرهنگی کمتر از دیگر موضوعات در ستون ویژه مشاهده شده اند. مسایل انتخابات بیش از همه در ستون ویژه روزنامه قدس درج شده اند. - مسایل مالی و ارزی و نیز حقوق ، مزایا و بازنشستگی بیش از دیگر مسایل و موضوعات اقتصادی در روزنامه ها برجسته سازی شده اند. برجسته سازی این موضوع در روزنامه رسالت نسبت به دیگر روزنامه هابیشتر بوده است. - بخش عمده ای ازاخبار و مطالب فرهنگی برجسته شده در روزنامه ها به سینما، ارزش و انقلاب مربوط می شد. مطالب مربوط به سینما در روزنامه های توسعه و ابرار بیش از دیگر روزنامه ها و در روزنامه های رسالت و جمهوری اسلامی کمتراز دیگر روزنامه ها برجسته شده اند. - انتخابات و مجلس و مسایل اقتصادی بیش از دیگر مسایل با جهت گیری مثبت برجسته شده اند.بیشترین میزان مطالب دارای جهت گیری مثبت نسبت به انتخابات در روزنامه های رسالت و سیاست روز درج و برجسته سازی شده اند. - مسایل و موضوعات اقتصادی ،خارجی و مسایل مربوط به شورای نگهبان به ترتیب بیش از دیگر موضوعات با جهت گیری منفی در روزنامه ها برجسته سازی شده اند. مسایل و موضوعات اقتصادی دارای جهت گیری منفی در روزنامه های رسالت و توسعه نسبتا بیشتر بوده است .مسایل خارجی دارای جهت گیری منفی نیز در روزنامه های جمهوری اسلامی و سیاست روز نسبتا بیشتراز دیگر روزنامه ها مشاهده شد. - بیشترین جهت گیری منفی در روزنامه ها نسبت به دولت آقای خاتمی اتخاذ شده اند.مطالب دارای جهت گیری منفی نسبت به دولت یاآقای خاتمی در روزنامه رسالت بیش از دیگر روزنامه ها بوده است .همچنین مطالب منفی نسبت به شورای نگهبان در روزنامه آفتاب بیش از دیگر روزنامه مشاهده شد. - شخصیت های اجرایی ،مقام معظم رهبری و آقای خاتمی بیش از دیگر شخصیت ها در روزنامه ها برجسته سازی شده اند.شخصیت های اجرایی در روزنامه ایران نسبتا بیشتر از دیگر روزنامه ها برجسته سازی شده اند. - مسایل داخلی بخش عمده و اصلی اخبار و مطالب برجسته شده در روزنامه را شامل می شوند. - عکس های سیاسی داخلی ،عکس های اجتماعی و عکس آقای خاتمی به ترتیب بیش از دیگر عکس ها در صفحه اول روزنامه ها برجسته سازی شده اند. -بیشتر اخبار و مطالب خبری روزنامه ها فاقد نام منبع خبر هستند. 1755/ 19
۰ نفر