۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6145026
T T
۰ نفر

وکلای کشور:نام خلیج فارس، تغییر ناپذیر است

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6145026
وکلای کشور:نام خلیج فارس، تغییر ناپذیر است # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/02/18 اجتماعی.همایش.اتحادیه کانون های وکلا.سراسر کشور اصفهان - نمایندگان بیش از 33 هزار وکیل کشور در نشست پایانی خود در اصفهان با صدور قطعنامه ای نام خلیج فارس راتغییر ناپذیردانستند وتغییر نام آن را ازجانب هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد اعتراض قراردادند. به گزارش خبرنگار ایرنا نشست پایانی دوازدهمین همایش اتحادیه کانون های مستقل وکلای دادگستری کشور پنجشنبه شب در هتل عباسی اصفهان باصدور یک قطعنامه هشت ماده ای درزمینه مسایل مختلف حقوقی ، قضایی و وکالت برگزار شد. نمایندگان کانون های مستقل وکلای دادگستری کشور شرکت کننده دراین همایش دراین قطعنامه به کانون بین المللی وکلای دادگستری جهان موسوم به آی بی ا اعتراض کرده و مصرا از این کانون جهانی خواسته است از نام خلیج فارس و بدون تغییری درآن استفاده شود. کانون بین المللی موسوم به آی بی ا Association Bar International درسال 1947 تاسیس شد که اکنون مقر آن در لندن پایتخت انگلستان قرار دارد وتاکنون 190 کانون وکلای دادگستری از کشورهای مختلف جهان ونیز وکلای مستقل به عنوان شخصیت حقیقی به عضویت آن درآمده اند. دراین قطعنامه همچنین وکلای شرکت کننده در همایش اعتراض خود را نسبت به بعضی ادعاهای بی اساس ازجانب برخی کشورهای منطقه نسبت به جزایر ایرانی خلیج فارس بیان داشتند. دراین قطعنامه چنین ادعاهای بی پایه رد شده و براحترام به تمامیت سرزمینی کشورهاوعدم مداخله درامورداخلی برپایه اصول حقوق بین المللی تاکید شده است. اتحادیه کانون های مستقل وکلای دادگستری کشور دراین قطعنامه براجرای اصل 35 قانون اساسی وحفظ استقلال اینگونه کانون ها وتضمین احترام وکیل دادگستری درموضع دفاع نیز تاکید کرده است. این قطعنامه حاکی است : برگزاری دادرسی عادلانه بارعایت موازین کامل دردستگاه قضایی حق گریزناپذیر شهروندان است که مورد تاکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق حقوق مدنی وسیاسی است اصرار می ورزد. دربند چهارم این قطعنامه آمده است: اتحادیه وضع ضوابط ومقررات مربوط به حرفه وکالت وحق دفاع مردم ، ضمن مقررات وقوانینی نظیربودجه سالانه ویا برنامه های پنج ساله توسعه را مغایر قانون اساسی واصول قانون گذاری می داند وازقوه مقننه جدا انتظار دارد درامر قانون گذاری اصول مربوطه را ملحوظ نظر قراردهند. این اتحادیه بررعایت اصل مصونیت وکیل دادگستری درمقام دفاع ازحقوق موکلان نیزتاکید کرده واعلاک نموده هیج وکیلی نباید درراستای انجام وظیفه حرفه ای خود مورد پیگرد قرارگیرد. درقطعنامه پایانی نشست کانونهای مستقل وکلای دادگستری کشور برارتباط نزدیک ومستمر وسازنده باکمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده وآمادگی خود رابرای ارایه خدمات مشورتی درمورد طرح هاولوایح قانونی اعلام کرده است. این قطعنامه همچنین برلزوم حفظ وحراست ازحقوق وامنیت اجتماعی شهروندان تاکید و رعایت دقیق قوانین وضوابط حقوقی دراین زمینه را خواستار شده است.
همایش دوازدهم اتحادیه کانون های مستقل وکلای دادگستری کشور روزچهارشنبه در اصفهان گشایش یافت و شب گذشته پایان یافت. 544 / 675
۰ نفر