۶ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023400
T T
۰ نفر
رئیس شورای امنیت از عراق خواست اجازه دهد موشکهای اینکشورو # نیویورک - ایرنا 10/12/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 5 نماینده دائمی آمریکا که ریاست ادواری شورای امنیت رابرعهده دارد مجددا دولت عراق رامتهم کرد که حاضرنیست قطعنامه های شورای امنیت رااجراکند.
........................................
،توماس،،پیکرنیک،،کامبوج،سازمان،ملل،هیئت،بازرسی،
۰ نفر