۶ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023375
T T
۰ نفر

بررسی روابط نفتی الجزایر و آمریکا

۶ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023375
بررسی روابط نفتی الجزایر و آمریکا # الجزیره - ایرنا 10/12/70 .اقتصادی. تلکس 47 در دیدار امروز رئیس شرکت آمریکائی اوکسیدانتال پترولیوم با محمد بوضیاف رئیش شورای عالی دولتی الجزایرروابط نفتی دوطرف مورد بررسی قرار گرفت.
........................................
،آ،پ،اس،،اخضر،ابراهیمی،وزیر،امور،خارجه،ریاض،،ایرانی،نورالدین،آیت، ،الحسین،وزیر،انرژی،
۰ نفر