۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018780
T T
۰ نفر
کنفرانس بین المللی کمک به جمهوریهای تازه استقلال یافته در # تهران - ایرنا 5/11/70 .سیاسی. تلکس 26 شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی کمک ب ه جمهوریهای تازه استقلال یافته درمورد نحوه کمکهای دراز مدت اقتصادی به این جمهوریهابه توافق نرسیدند.
........................................
،وال،استریت،ژورنال،واشنگتن،پست،شوروی،سابق،مشترک،المنافع،جدید،جیمز، ،بیکر،وزیر،امور،خارجه،
۰ نفر