۱ دی ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6014683
T T
۰ نفر

بازار اسباب بازی کودکان در ژاپن

۱ دی ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6014683
بازار اسباب بازی کودکان در ژاپن # پاریس - ایرنا 3/10/70 .اقتصادی. تلکس 53 اق صنایع اسباب بازی سازی ژاپن بویژه درزمینه تولید بازیهای الکترونیکی بازار جهانی را کاملا درانحصار خود دارد.
........................................
،روزنامه،لیبراسیون،پاریس،،رقابت،فرانسه،
۰ نفر