۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999725
T T
۰ نفر

مصرف بنزین در آلمان افزایش یافت

۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999725
مصرف بنزین در آلمان افزایش یافت # بن - ایرنا 14/06/70 .اقتصادی. تلکس 62 اق مصرف بنزین در آلمان در 6 ماهه اول سال 1991 بالغ بر 4/15 میلیون تن بوده است که 8/2 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته است.
........................................
،گزارش،،اداره،اقتصاد،فرانکقورت،انتشار،
۰ نفر