۱۱ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5995050
T T
۰ نفر
درخواست تعیی هرچه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی..
# الجزیره - ایرنا 15/05/70 .سیاسی. تلکس 218 دبیرکل حزب جبهه نیروهای سوسیالیستی الجزایرامروز پس ازدیدار باشاذلی بن جدید رئیس جمهوری الجزایر خواستارتعیین تاریخ انتخابات پارلمانی درالجزایر شد.
........................................
،حسین،آیت،احمد،روند،دمکراسی،مراکش،،تونس،،فلسطین،اعتصاب،عمومی،جبهه، ،نجات،اسلامی،حالت،فوق،العاده،
۰ نفر