۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5991982
T T
۰ نفر
ازسال آینده به فرزاندان چهارم خانواده ها کوپن تعلق نمی گیرد # تهران - ایرنا 23/04/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 129 ملک زاده گفت فرزند چهارم وبه بعد خانواده ها که از سال آینده متولد شوند از مزایای درنظر گرفته شده برای فرزندان خانواده ها محروم می شوند.
........................................
،ایران،پیشنهاد،وزارت،،بهداشت،درمان،وآموزش،،پزشکی،،تصویب،هیئت،وزیران، ،مورخه،8/2/70،جلوگیری،از،رشدبیرویه،جمعیت،رد،سقط،ج،
۰ نفر