۱۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5990769
T T
۰ نفر

نرخ تورم در آرژانتین افزایش یافت

۱۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5990769
نرخ تورم در آرژانتین افزایش یافت # تهران - ایرنا 13/04/70 .اقتصادی. تلکس 22 اق علیرغم تحت فشار قراردادن واقعی قیمتها درآرژانتین نرخ تورم دراین کشور درماه ژوئن سالجاری کاهش نیافت .
........................................
،تانیوک،بوئنوس،،آیرس،،تایمز،مالی،ایجاد،ثبات،اقتصادی،
۰ نفر