۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988099
T T
۰ نفر
بوش وزیران امور خارجه کشورهای منطقه واسرائیل را به تشکیل # تهران - ایرنا 23/03/70 .سیاسی. تلکس 145 جرج بوش مشغول بررسی فراخوانی وزیران امور خارجه کشورهای خاورمیانه منجمله وزیرامور خارجه اسرائیل به یک نشست ویژه درکمپ دیوید میباشد.
........................................
،د،پ،آ،بیت،المقدس،،روزنامه،پدیوت،اهارونوت،رئیس،،جمهور،آمریکا،،کنفرانس، ،،صلح،منطقه ای،دیوید،لوی،وزیر،روزنامه،هارتض،،
۰ نفر