۱۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5986846
T T
۰ نفر

درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان در الجزیره

۱۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5986846
درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان در الجزیره # تهران - ایرنا 14/03/70 .سیاسی. تلکس 13 پلیس ضدشورش ومسلمانان بنیادگرادیروزدراولین مقابله جدی ازهنگام شروع مبارزات انتخاباتی درالجزایردرمرکزالجزیره بایکدیگردرگیرشدند.
........................................
،،رویتر،برکناره گیری،شاذلی،بن،جدید،رئیس،،جمهور،کشور،اسلامی،
۰ نفر