۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5985317
T T
۰ نفر

دستگاه جدید اشعه لیزر

۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5985317
دستگاه جدید اشعه لیزر # واشنگتن - ایرنا 2/03/70 .علمی. تلکس 126 آزمایشگاه ملی آمریکا با ساختن یک دستگاه جدیدتولید اشعه لیزر موارد کاربرد این اشعه را افزایش داد.
........................................
،نشریه،اخبار،علمی،ایالت،کالیفرنیا،
۰ نفر