۱۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977483
T T
۰ نفر

آنژیو گرافی برای زنان خطر بیشتری دارد

۱۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977483
آنژیو گرافی برای زنان خطر بیشتری دارد # نیویورک - ایرنا 20/12/71 .علمی. تلکس 33 مطالعات جدید دکتر شریل کلسی مدیر موسسه ملی قلب وریه وخون وهمکارانش نشان میدهد: احتمال مرک زنان پس ازآنژیوگرافی بیشتر ازمردان است .
........................................
،وال،استریت،ژورنال،نشریه،اتحادیه،قلب،آمریکا،
۰ نفر