۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5975505
T T
۰ نفر
کاخ سفید پیشدستیهای آشتی جویانه کاسترو را رد کرد # تهران - ایرنا 7/12/71 .سیاسی. تلکس 7 کاخ سفید آمریکا تمایل خود را به تشدید مجازاتها تابروز دگرگونی واقعی درکوبا مورد تاکید قرار داد.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،سخنگو،استفانوپولس،،،فیدل،کاسترو،رهبرکوبا،کلینتون،رئیس، ،،جمهور،جدید،مرد،صلح،وتابع،اخلاقیات،توصیف،
۰ نفر