۲۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5974478
T T
۰ نفر
درخواست شورای امنیت برای ازسرگیری عملیات کمک رسانی دربوسنی # نیویورک - ایرنا 29/11/71 .سیاسی. تلکس 29 شورای امنیت جلوگیری از ورود وتوزیع کمکهای بشر دوستانه رادر بوسنی وهرزگوین محکوم کرد واز طرفهای درگیر خواست موانع موجود رااز سرراه بردارند.
........................................
،احمد،سنوزی،رئیس،،شورای،امنیت،بیانیه،یوگسلاوی،
۰ نفر