۱۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5967437
T T
۰ نفر
تظاهرات مسلمانان لندن به منظورتاکیدبرلزوم بازسازی مسجدباب ری # لندن - ایرنا 13/10/71 .سیاسی.مذهبی. تلکس 192 گروه کثیری از مسلمانان مقیم انگلیس امروز یکشنبه طی تظاهراتی در مرکز لندن لزوم بازسازی مسجد بابری درمحل کنونی آن رامورد تاکید قراردادند.
........................................
،ایرنا،هند،سفارت،معبد،رام،هند،
۰ نفر