۲۱ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960813
T T
۰ نفر

اظهارات حافظ اسد در دیدار با ریچارد مورفی

۲۱ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960813
اظهارات حافظ اسد در دیدار با ریچارد مورفی # پاریس - ایرنا 23/08/71 .سیاسی. تلکس 265 حافظ اسد دردیدار باریچارد مورفی معاون اسبق وزارت امور خارجه آمریکا درامور خاورمیانه تنها راه نجات ملتهای سوریه ومنطقه را پیروی ازاسلام واقعی ذکر کرد.
........................................
،رئیس،،بخش،،ادیان،دانشکده،معارف،اسلامی،دانشگاه،دمشق،اعلام،شیخ،محمد،سعید، ،البوطی،روزنامه،الحیات،
۰ نفر