۲۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5957377
T T
۰ نفر
موافقت روسیه سفید با دوبرابر شدن حداقل دستمزدها # تهران - ایرنا 29/07/71 .اقتصادی. تلکس 24 اق دولت روسیه سفید دیروز دوشنبه با پیشنهاد مبنی بر دو برابر ساختن حداقل دستمزدها معادل 2000 روبل موافقت کرد.
........................................
،ایتارتاس،،مینسک،ویاچسلاف،کبیج،نخست،وزیر،روسیه،سفید،
۰ نفر