۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5954127
T T
۰ نفر

عراق وفعالیتهای امدادی سازمان ملل

۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5954127
عراق وفعالیتهای امدادی سازمان ملل # نیویورک - ایرنا 4/07/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 19 معاون دبیرکل سازمان ملل درامور انسان دوستانه دیروز فعالیتهای امدادرسانی این سازمان رادرشمال عراق باوزیر امورخارجه اینکشور به بحث گذاشت.
........................................
،یان،الیاسون،فرانسوا،جولیانی،سخنگوی،دبیرکل،سازمان،ملل،محمد،صحاف،
۰ نفر