۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5951202
T T
۰ نفر
ایران کوتاه ترین راه دسترسی جمهوریهای آسیای میانه به ...
# تهران - ایرنا 10/06/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 112 و 143 آقا زاده وزیر نفت گفت ایران کوتاه ترین راه دسترسی جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق به بازارهای جهانی است.
........................................
،آسیای،میانه،مصاحبه،کنفرانس،،بین،المللی،همکاریهای،انرژی،قفقاز،دومین، ،برنامه،پنجساله،توسعه،اقتصادی،تولید،نفت،تلکس،،153،
۰ نفر