۲۶ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5930265
T T
۰ نفر

افزایش قربانیان ارتشاء درایتالیا

۲۶ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5930265
افزایش قربانیان ارتشاء درایتالیا # رم - ایرنا 26/11/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 231 براساس جدیدترین آمار مبارزات قضایی با فساد مالی وارتشاء در ایتالیا طی دوسال گذشته تاکنون بیش از 10 هزار تن ازمقامات این کشور رادربر گرفته است .
........................................
،ایتالیا،ارتشاء،رشوه،آمار،فساد،مالی،خبرگزاری،ایتالیا،آنسا،
۰ نفر