۱۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886424
T T
۰ نفر
یک نشریه امریکایی به شکست سیاست امریکادرمنزوی کردن ایران اعتراف کرد # تهران - ایرنا19/10/73 برابر با 9 ژانویه 1995 یک نشریه امریکایی بااعتراف به//شکست سیاست امریکادرمنزوی کردن ایران/خواستارمذاکره واشنگتن باجمهوری اسلامی ایران شد.
روزنامه نیویورک تایمزدرسرمقاله روزیکشنبه خود نوشت //به صلاح امریکاست تا همانند کره شمالی باایران وارد مذاکره شود//.
بااین حال این روزنامه امریکایی معتقداست//دیپلماسی اتمی باایران مشکل خواهدبود زیرا برخلاف کره شمالی که خواستاربرقراری رابطه باامریکا بود/ایران هیچ تمایلی دراین باره ندارد//.
نیویورک تایمزافزود//دوری ازایران مطلوب کسانی است که هنوزتحقیر امریکادرماجرای گروگانگیری دیپلماتهای امریکایی درتهران رابیاد دارندولی این مسئله موجب تقویت انگیزه ایران برای دستیابی به سلاح اتمی می شود//.
امریکاورژیم صهیونیستی هرازچندگاه یکبارایران رامتهم به تلاش برای دستیابی به جنک افزارهای هسته ای می کننددر حالی که تاکنون هیچ مدرکی ازسوی انهابرای اثبات این ادعابه مراکز بین المللی ارائه نشده است .
بازرسان اژانس بین المللی انرژی اتمی که برفعالیتهای هسته ای کشورها نظارت دارد/دربازیدازتاسیسات اتمی ایران بارهاتاییدکرده اندکه ایران مقاصد صلح جویانه ای راتعقیب می کند.
کارشناسان سیاسی می گویندهدف ازطرح این اتهامات بی مدرک علیه ایران بزرک نمایی خطرموهوم //قدرت هسته ای شدن//ایران دربرابرهمسایگان عربش و نیز//متشنج //نمایاندن منطقه خلیج فارس است .
به گفته ناظران سیاسی امریکاورژیم صهیونیستی درصددند درسایه این ترس موهوم/جوبدبینی ودشمنی رامیان همسایگان شمالی وجنوبی خلیج فارس حاکم سازند/منطقه رابی ثبات جلوه دهندوبدین ترتیب پایه های حصورودخالت دائم خویش رادرسرنوشت این منطقه استراتژیک فراهم سازند.
نیویورک تایمزمی نویسد//هرگونه معامله اتمی باایران بابه رسمیت شناختن حق ایران درداشتن راکتوراتمی براساس کنوانسیون منع تکثیرتسلیحات اتمی اغازمی شود.
این روزنامه امریکایی می افزاید//کشورهای المان /فرانسه وهندبه رغم رنجش ازاتهامات امریکادرموردتداوم روابط تجاری باایران/هرگونه تحریم اقتصادی ایران رارد کرده اند.
واشنگتن همواره شرکای غربی وژاپنی خودرابه خاطرسرپیچی ازدرخواست امریکابرای قطع روابط تجاری باایران سرزنش کرده است .
نیویورک تایمزصمن اعتراف به سرخوردگی امریکاازاین بی اعتنایی رقبای غربی وژاپنی خودمتذکرمی شود//ترغیب این کشورهابه قطع تجارت وهمکاری اتمی باایران اگر درقالب یک تجریم جامع وکامل مطرح نشود/به مراتب اسانتر خواهدبود/.
نشریه امریکایی درپایان اظهارعقیده می کند//هرچندزمان برای برقراری روابط کامل تجاری وتماسهای امریکاباایران فرانرسیده است ولی منزوی کردن ایران نیزسودی برای امریکانخواهدداشت //.
۰ نفر