۲۳ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5879724
T T
۰ نفر
22 نفر ازاعصای کابینه جدیدقزاقستان ازملیت قزاق هستند # الماتی - ایرنا23/7/73 برابر با15 اکتبر 1994 از34 وزیروروسای کمیته های دولتی قزاقستان که روزشنبه معرفی شدند 22 نفرقزاق و12 نفرازملیت های دیگرازجمله روس هستند.
ازمیان افراد معرفی شده 30 درصد رااعصای کابینه قبلی تشکیل می دهند.
درکابینه جدیدوزرای امورخارجه ، دفاع ،کشور،فرهنک واموزش ،نفت وگاز، اموزش وپرورش ،مطبوعات ،ورزش وامورجوانان ،کشاورزی ،ساختمان ،اقتصاد و دادگستری ازملیت قزاق هستند.
وزرای مالیه ،بهداشت ،علوم وتکنولوژی ،بازرگانی وتجارت ،کاروذغال سنک روسی می باشند.
همچنین ازمعاونان نخست وزیروروسای کمیته ها،شش نفرقزاق وپنج نفراز دیگرملیت هاهستند.
درمیان کابینه یک نفرزن نیزعصویت داردکه وزیر ورزش وامورجوانان وجهانگردی است .
۰ نفر