۲۸ خرداد ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5836892
T T
۰ نفر
حزب جمعیت اسلامی خواستار تعیین نماینده جدید سازمان ملل درامور افغانستان شد # کابل - ایرنا28/3/74 برابر با18 ژوئن 1995 حزب جمعیت اسلامی افغانستان از سازمان ملل خواست برای ایفای نقشی اساسی درتامین صلح درافغانستان نسبت به ادامه فعالیت محمود مستیری نماینده ویژه این سازمان در امورافغانستان تجدید نظر و فردجدیدی را به این سمت برگزیند.
هفته نامه مجاهد ارگان حزب جمعیت اسلامی"ربانی"رئیس جمهوری افغانستان در شماره این هفته خود بادرج این مطلب نوشت: عملکرد مستیری نه تنها به تامین صلح در افغانستان منتهی نشد بلکه اتش جنک های جدیدی را شعله ور ساخت.
این هفته نامه افزود مستیری نتوانست واقعیت های افغانستان را درک کند و باتخطی از اصول سازمان ملل برای خویش دردسرهائی افرید و اسباب ناکامی خویش را فراهم کرد.
مجاهد می نویسد اظهارات اخیر نماینده ویژه سازمان ملل مبنی بر اینکه دولت افغانستان مشروعیت ندارد، باوظایف وی در تضاد است و مسئولیت های انسانی و سیاسی وی رامکلف می سازد تا از اظهارات تشنج افرین بپرهیزد.
ارگان حزب جمعیت اسلامی افغانستان در ادامه نوشت ارسال نامه هایی از سوی مستیری برای گروه طالبان و ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی مبنی بر مشارکت نمایندگان انان در ترکیب دولت انتقالی زمینه اتش افروزی بیشتر این گروها را برای تصرف استان های جدیدفراهم کرد.
هفته نامه مذکور این ادعای مستیری که دولت ربانی تنهاصرفا گویای حاکمیت تاجیک هاست را رد کرده و افزوده است چگونه می توان به این گفته باور داشت درحالی که احزاب اتحاد اسلامی، حرکت اسلامی و وحدت اسلامی از متحدین دولت اسلامی بوه و در شورای عالی دولت نماینده دارند.
درمقاله مجاهد باعنوان چرا ماموریت صلح مستیری باشکست مواجه شدهمچنین امده است صاحب نظران براین باوربودندکه ماموریت مستیری می تواند در صورت محدود شدن طرف های مذاکره به پیشرفت نایل اید اما تماس های وی بافرماندهان محلی و متعدد ساختن طرف های مذاکره زمینه شکست برنامه های صلح را فراهم ساخت.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان همچنین باانتقال نمایندگی این سازمان از کابل به جلال اباد برخی از کشورهای همسایه را تشویق کرد تابه پیروی از وی نمایندگی های سیاسی خودرا به جلال اباد مرکز استان ننگرهار انتقال دهند.
این هفته نامه می ا فزاید.. مستیری می خواست بااین کار دولت ربانی را به طور یکجانبه تحت فشار قراردهد اما مشکلات ناشی از ان زمینه تجدید نظر دوباره سازمان ملل برای انتقال مجدد نمایندگی اش به کابل رافراهم ساخت.
مجاهد می نویسد.. تمام ماموریت مستیری در این نطقه متمرکز می شد که به هرترتیبی قدرت انتقال یابد در حالی که مردم افغانستان خواهان تامین صلح بودند/ مستیری می بایست از نقاط مورد توافق همه گروه های متخاصم اغاز می کرد و نه نقاط اختلافات .
ارگان حزب جمعیت اسلامی ظهور گروه طالبان و موضعگیری بی تفاوت محمود مستیری در برابر ان را دلیل دیگر شکست برنامه های صلح سازمان ملل دانسته و می نویسد.. در اوضاع و احوالی که نیروهای گروه طالبان در پشت دروازه های کابل بودند و دولت اسلامی افغانستان اماده واگذاری قدرت بود، محمود مستیری شرکت این گروه را در روند مذاکرات و برنامه صلح نادیده گرفت.
۰ نفر