۵ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5793671
T T
۰ نفر
افغانستان اتحادیه بین المللی مبارزه با مواد مخدرسازمان ملل متحد را مور انتقادقرارداد # کابل - ایرنا پنجم اردیبهشت 1375 برابر با 24 آوریل 1996 دولت افغانستان اتحادیه بین المللی مبارزه بامواد مخدرسازمان ملل متحد رامتهم کرد که به تعهدات خود درقبال این کشور عمل نکرده وتنها نظاره گر اوضاع در این زمینه است .
عبداله الهی رئیس کمیسیون عالی دولتی مبارزه باموادمخدرسازمان افغانستان روز چهارشنبه در دیدار با " نورمن اسمیت " رئیس میز اسیایی مبارزه بامواد مخدر ضمن اعلام این مطلب گفت : اتحادیه بین المللی کنترل مواد مخدر ملل متحد بدون درک وظایف خود درکنترل مواد مخدر در افغانستان هیچگونه کمک مالی وفنی به دولت این کشور ارائه نکرده است .
وی افزود : این اتحادیه به رغم درخواست های دولت افغانستان از بازگشایی دفاتر خود دراین کشور خودداری کرده وتنها از پاکستان براوضاع نظارت دارد.
الهی همچنین اتحادیه بین المللی کنترل مواد مخدرسازمان ملل متحد را متهم کرد که اطلاعات غیر واقعی درموردکشت وقاچاق مواد مخدر درافغانستان ارائه کرده وموجب کندی دراجرای برنامه کنترل این مواد توسط دولت شده است.
وی همچنین گفت : دولت افغانستان خواهان همکاری متقابل وصمیمانه منطقه ای وبین المللی برای کنترل تولید و توزیع مواد مخدر است .
گفته می شودتولید وقاچاق مواد مخدر درمناطق تحت کنترل طالبان اخیرا افزایش چشمگیری یافته وواکنش های منفی منطقه ای وبین المللی راموجب شده است.
دولت افغانستان می گویدکه درمناطقی که در اختیار دارد کشت موادمخدر کنترل شده است وتنها گروه های مخالف برای تامین هزینه های جنک به این امرمبادرت می ورزند.
۰ نفر