۲۷ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5790443
T T
۰ نفر
سخنان وزیر امورخارجه ایران در مراسم پنجاهمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین- ایرنا: 27 اسفند 1376 برابر با 18 مارس 1998 "کمال خرازی" وزیرامور خارجه ایران در دومین روز اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که روز سه شنبه در "ژنو" برگزار شد، گفت که جهان اسلام آزادی ، دادگری و دینداری را ستون های بنیادین انسانیت می داند ، وحـدت را در کثـرت جستجو می کند و معتقد به حفظ عزت ، مشارکت و گفت وگو است.
"خرازی" که پیش از وزیران امور خارجه کشـورهای اتحـادیه اروپـا سخنرانی می کرد، با اشاره به پایان یافتن قرنی انباشته از تضادها و تقابل ها و تاثیر علـم و فـن آوری که به گونه ای سحرآمیز بینش انسان را درباره جهـان و شیوه زندگی اش تغییر داده است، افزود: از میان این معرکه ، مرتبه ای والا از شعور و خرد ورزی ، و نگاهی تیزبینانه به نهـاد بشـر و نیازها و مقتضیات مادی و معنوی او پدید آمده است.
وی در این اجلاس که در عین حال به مناسبت پنجاهمین سالـروز اعـلامیه حقوق بشر برپا می شد ، گفت : واگرایی و ناسازگاری که یادآور نهـاد دوران آشفتگی فکری است سرانجام راه را بر آغاز برهه ای جدید که درآن عقل و معنا به آشتی می رسند و بشر بار دیگر خود را می یابد می گشاید.
وی تاکید کرد، براین باور است که قرن حاضر به منزله قرنی انتقالی که به جهانی صلح آمیزتر و عاقـلانه برای نسل های بعـدی رهنمون می شود شناخته خواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران گفت: کمتر جایی است که در آن دوگانگی و تقابل به اندازه بحث پایان ناپذیر حقوق بشر و مسوولیت های انسان بارز باشد.
وی ضمن اشاره به سیر تاریخی حقـوق بشـر پس از جنک جهانی دوم و طی دوران جنک سرد و تحلیل دیدگاه ها و دکترین های حقوق بشری افزود: رقابت شـرق و غرب به سرعت با شکاف شمـال و جنـوب جایگزین شد و از میان برداشـتـن این شکـاف مهم ترین چالشی است که دراین برهه تاریخی فراروی انسان قرار دارد.
خرازی دربخش دیگری از سخنرانی خود به تفکرهای مطلق گرا و نسبی گرا اشاره کرد و اظهار داشت: مطلق گراها لحـاظ نمودن فرهنـک ، تاریـخ و مـذهب را در ارزیابی حقوق بشر موجب استحاله اعلامیه حقوق بشر می انگارند ،درحالی که طرف دیگر معتقد است که این اعلامیه محصول فرهنک و تفکر غربی است ،و با افکار و سنت های آنها و به خصوص با آداب شرقی بیگانه است.
وی ضمن ناسالم خواندن فضای تهمت از سـوی معتقدین به این دو دیدگاه ، دو طرف را به مصالحه ساده و منطقی بین دو دیدگاه بر اساس حسن نیت ، ذهـن باز ، بردباری ، انعطاف و دوراندیشی ، گفت وگوی مستـمر و پـایـدار فراخواند و تاکید کرد که جهان اسلام به ویژه برای این تبادل افکار و آرا آمادگی دارد.
وی گفت: مبـاحـث و مصـوبات اجلاس سران کنفرانس اسـلامی در تهران موید این واقعیت است که کشورهای اسلامی از آنچه به فرهنک غربی ارائه کرده اند و آنچه از آن گرفته اند به خوبی آگاهند. آنها به ارتقا حقوق بشر همراه با تعهدشان به معنویت و ارزش های اخلاقی ، باوری قاطع دارند.
خرازی افزود: جهان اسلام آزادی ، دادگری ، و دینداری را ستون های بنیادین انسانیت می داند ، وحـدت را در کثـرت جستجو می کند ، و معتقد به حفـظ عزت ، مشارکت و گفت وگو است.
وی در پایان گفت: در وضعیت سیاسی فعلی نمی توان پیش بینی کرد که چگونه و درچه زمان اعلامیه حقوق بشر مورد تجدید نظـر واقـع خواهد شد ، ولی برداشتی جامـع تر از محتـوای اعلامیه که نظـرات منشعب از پیشینه های متنوع فرهنگی ، تاریخی و مـذهبی را به یکدیگر پـیـوند بزند و به یک تعبیر واحـد و مشتـرک بیانجامد، قابل تحصیل است و از این طـریـق اعـلامیه حقـوق بشـر به واقـع ، جهانشمول خواهد شد.
در ادامه جلسه ، عضـو پارلمـان و وزیـر روابـط خـارجی و کشورهای مشترک- المنافع انگلیس ، از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای بلغارستان ، جمهوری چـک ، استونی ، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی ،اسلواکی ، اسلوونی ، و قبرس ، ضمن اشاره به تدوین اعلامیه جهانی پس از جنک جهانی دوم ، آن را جهانشمول و چهارچوبی بنیادین برای قوانین داخلی بسیاری از کشورها خواند.
وی افزود: اعلامیه جهانی حقـوق بشر معیارهای عامی برای تمامی ملـل جهـان است و در آن حقـوق اقتصادی ، اجتماعی ، سیـاسـی و فرهنـگی مورد توجه قرار گرفته است .
۰ نفر