۱۲ فروردین ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5706998
T T
۰ نفر
نمایندگان مجلس فرمانداری نرتوا در بوسنی در مورد تصویب طرح خصوصی سازی به توافق نرسیدند # موستار- ایرنا: 12 فروردین 1377 برابر با 1 آوریل 1998 در دوازدهمین نشسـت مجـلس فرمانـداری نرتوا "موستار" در روز چهـارشنبه نمایندگان در مورد تصویب طرح خصوصی سازی به توافق نرسیدند.
نمایندگان مسلمـان مجلس فرمانداری نرتوا در یازدهمیـن جلـسه مجلـس این فرمانداری ، مخالفت خود با تصویب طرح خصوصی سازی را اعلام کرده بودند.
طرح خصوصی سازی در بوسنی هرزگوین با همکـاری بانک جهانی تهیه شده است و قراراست مرحله اول این طرح طی سه سال اجرا شود. براساس این طرح بیش از 65 درصد ثروت ملی خصوصی خواهد شد.
دراین نشسـت بـودجـه 117 میـلیـون و 667 هـزار مـارکی فرمانداری نرتوا "موستار" در سال 1998 به تصویب رسید.
۰ نفر