۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5627860
T T
۰ نفر
حجم تجارت دو ماهه ایران و ترکیه به مرز 120 میلیون دلار رسید # آنکارا، ایرنا: 18 اردیبهشت 1379 برابر با هفتم مه 2000 حجم تجارت ایران و ترکیه در دوماهه اول سال 2000 ، به 117 میلیــون و 371 هزار دلار رسید.
در دو ماهه اول سال 1999 ، حجم تجارت تـــهران و آنکارا بالــغ بر 72 میلیون و 328 هزار دلار بود.
در این آمار که توسط انستیتو آمار دولتی ترکیه ، روز شنبه، در اختیار دفتر ایرنا در آنکارا قرار گرفت آمده است: در 2 ماه اول سال 1999، صادرات ترکیه به ایران برابر 17 میلیون و 364 هزار دلار بود که در دوماه اول 2000، به 29 میلیون و 92 هزار دلار رسید.
در دو ماه اول سال 1999 نیز واردات ترکیه از ایـران برابر 54 میلیـون و 964 هزار دلار بود، که در این دوره به 88 میلیون و 279 هزار دلار رسید.
براساس همین آمار، صادرات ترکیه به ایران فقط در فوریه 2000، بالغ بر 18 میلیون و 266 هزاردلار و وارداتش از ایران نیز حدود 44 میلیون و 73هزار دلار شد.
این ارقام در دوره مشابه 1999 ، به ترتیب 744/11 میلیون و 744 هزار و 22 میلیون و 550 هزار دلار گزارش شده بود.
ترکیه در دو ماه اول سال 2000 ، در مجموع معادل چـهار میلیـارد و 108 میلیون و 875 هزار دلار صادرات و معــادل هفـت میلیارد و 102 میلیون و 762 هزار دلار نیز واردات داشته است.
صادرات و واردات ترکیه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال 1999 ، به ترتیب 8/0 و 6/41 درصد کاهش نشان می دهد.
حجم تجارت ایران با ترکیه در سال 1999 ، نزدیک به 800 میلیون دلار بود که نسبت به سال 1998 ، 166 میلیون دلار افزایش نشان می داد.
روند افزایش در مبادلات تجاری دو کشور از نیمه دوم 1999 آغاز شده است.
۰ نفر