۳۱ تیر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5602019
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 31 تیر 1380 برابر با 22 ژوئیه 2001 دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه جزییات رای شعبه سوم این دادگاه درباره موارد اتهامی ، عزت ا... ابراهیم نژاد را اعلام کرد. مرحوم ابراهیم نژاد درجریان حادثه کوی دانشگاه تهران درسال 1378 بر اثر اصابت گلوله در مقابل ساختمان کوی به قتل رسید و دستگاههای ذیربط و مسئول تاکنون موفق به شناسایی و دستگیری ضاربان وی نشده اند. براساس این رای ، پرونده ابراهیم نژاد به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی کشور ازطریق شرکت درتجمع وراهپیمایی غیرقانونی منجر به اغتشاش وسردادن شعار علیه ماموران انتظامی وپرتاب سنک درتیر ماه سال 1378 مقابل کوی دانشگاه تهران " مورد رسیدگی قرار گرفته است . در حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد گردش کار پرونده امده است : محتویات پرونده کلاسه فوق حکایت دارد که حدود ساعت 22 روز پنجشنبه 17 تیر 78 عده ای به بهانه اعتراض به توقیف روزنامه سلام درکوی دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف اقدام به تجمع وراهپیمایی غیرقانونی می نمایند و در ابتدا با حضورعوامل انتظامی این راهپیمایی کنترل وکمرنک می شود. لکن با شیطنت افرادی غیردانشجو و افراد نقابدار زد و خوردی میان آنها و ماموران نیروی انتظامی صورت می گیرد ، این درگیریها شدت می یابد به طوری که باچوب وسنک به نیروی انتظامی حمله می کنند و شعارهای تندی سرمی دهند وهمچنین به خوابگاه دانشجویان حمله می برند ، انجا را مورد اسیب قرار داده وموجب تخریب فراوان می شوند. این حکم می افزاید : نیروی انتظامی بامشاهده چنین وضعی اقدام به مقابله باافراد نقابدار و تظاهرکنندگان غیرقانونی که درهنگام شب موجب برهم زدن امنیت کشورشده بودند ، می نماید وتعدادی ازآنها را دستگیر می کند. براساس تحقیقات به عمل آمده و مدارک موجود درپرونده ، آقای عزت ا... ابراهیم نژاد (غیردانشجو) درهمین شب به خوابگاه کوی دانشگاه نزد دوستانش رفته است ودرموقع تجمع ودرگیری حضورداشته ودوشادوش تظاهرکنندگان و مقدمین علیه امنیت کشور مبادرت به سردادن شعار و پرتاب سنک به سمت ماموران می نماید ودراوج این درگیری ها ازسوی فرد یا افراد مسلح حاضر درصحنه به طرز مشکوکی مورد اصابت گلوله قرارمی گیرد وبه قتل می رسد. در این حکم امده است : پرونده امر ابتدا جهت رسیدگی به شعبه 1602 دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود وقاضی دادگاه مذکور موضوع اتهامی رااقدام علیه امنیت داخلی کشور تشخیص می دهد وپرونده را باقرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می دارد و دردادگاه انقلاب پرونده به این شعبه ارجاع گردید ، درهمین رابطه پرونده دیگری نیز درشعبه سوم بازپرسی دادسرای نظامی تهران تشکیل شده بود که متعاقب آن بین این دادگاه ودادسرای نظامی تهران پیرامون صلاحیت رسیدگی اختلاف حادث گردید وپرونده وسوابق به منظورحل اختلاف وتعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال گردید ودیوان عالی کشورپس از بررسی ورسیدگی ، دادگاه انقلاب راصالح به رسیدگی تشخیص داد. بر اساس این گزارش . سپس پرونده مراحل دادرسی را وفق مقررات قانونی ادامه داد تااینکه درتاریخ 27/09/79 برادر مقتول درمحضر این دادگاه اظهارداشت : " آقای تاج زاده معاونت سیاسی وزارت کشور درحضور جمعی اعلام داشته که فیلمی ویدیویی دارد که درآن فیلم چهره قاتل به نحوی که نقاب به چهره دارد مشاهده می شود." دادگاه اظهارات برادر مقتول حشمت ا...ابراهیم نژاد را مکتوب کرد و بصورت نامه ای خطاب به آقای تاج زاده معاون سیاسی وقت وزارت کشور تنظیم نمود و عینا جهت تحویل به آقای تاج زاده در همان روز 27/9/79 در قبال اخذ رسید کتبی تحویل برادر مقتول داد .در نامه مزبور از آقای تاج زاده خواسته شده بود در صورت صحت اظهارات مشارالیه فیلم مورد ادعا را به منظور شناسائی قاتل و اقدامات تعقیبی در اختیار این دادگاه قرار دهند. تاج زاده در پاسخ نامه دادگاه ، طی نامه شماره 60612/12094/4 مورخ 30/9/79 ضمن تکذیب بخشی از اظهارات برادر مقتول تصریح کرد : "من اعلام نکرده ام که ضارب نقاب بر چهره داشته و فیلم مذکور به احتمال زیاد در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یا معاونت اطلاعات ناجا می باشد" لذا دادگاه طی شرحی خواستار ارسال نوار مورد بحث جهت بهره وری قضایی گردید ودرتاریخ 14 فروردین 80 یک حلقه نوار ویدیویی ازطریق مسوول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور واصل ومورد ملاحظه قرار گرفت ولی مطلب مورد ادعای برادر مقتول وآنچه آقای تاج زاده درنامه خویش مدعی بودند درنوار ارسالی مشاهده نگردید. تنها مطلبی که به وضوح ملاحظه شد آنکه آقای عزت ا... ابراهیم نژاد مشغول سنک پرانی به طرف مامورین نیروی انتظامی می باشد. لذا طی نامه مورخ 30/1/80 ازمسوول محترم اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواسته شد که اولا تاریخ وچگونگی دستیابی نوار ویدیویی مورد بحث را اعلام نمایند وثانیا چون با ملاحظه نوار مورد بحث ادعای آقای تاج زاده مورد تردید واقع شده ، نماینده ای مطلع به این دادگاه معرفی کنند تاتوضیحات لازم و مورد نظر این دادگاه را پس از ملاحظه فیلم ارائه نمایند. این حکم می افزاید : وکیل مدافع سابق پرونده ،خانم شیرین عبادی نیز به عنوان مطلع احضار گردید وازایشان خواسته شد با توجه به اینکه مدتها به عنوان وکیل خانواده ابراهیم نژاد فعالیت داشته وایفاء نقش نموده ، اگر می تواند در جهت شناسایی قاتل به دادگاه کمک کند که نامبرده صریحا اعلام داشت که هیچ کس را بعنوان قاتل یا قاتلین نمی شناسد وقاتل یاقاتلین مشخص نبود و نمی دانستم علیه چه فرد یا افرادی باید شکایت کنم ودایما ازخانواده ابراهیم نژاد می خواستم مرا کمک کنند ودلایل خود رابگویند که نتیجه ای حاصل نشد فقط شفاها از برادر عزت شنیدم که گویا فردی به شخصی تیراندازی کرده وآن شخص مجروح گفته که همان مردی که من را تیر زده به عزت هم تیراندازی کرده است وقتی از خانواده عزت سئوال کردم آن شخص مجروح کجاست گفت نمی دانم گویا درزندان است . خانم شیرین عبادی درادامه می گوید: چون اظهارات فوق ازجهت قضایی فاقد ارزش بود من به آنها توجهی نکردم درهیچ مرجعی هم نقل نکردم زیرا شهادت افرادی که اسمشان مشخص نیست ومحلشان معلوم نیست ونمی دانیم آیا برفرض صحت حاضرهستند شهادت بدهند یا خیر؟ اساسا فاقد ارزش حقوقی است ، لذا هیچ موثر درقضیه نبودمن هم ترتیب اثر ندادم .ادامه دارد.. * 803 *
۰ نفر