۱۴ اسفند ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5585757
T T
۰ نفر
تشکیل داد # تهران، ایرنا: 14 اسفند 1381 برابر با پنجم مارس 2003 وصولی مالیات در سال گذشته با 1/18 درصد رشد نسبت به سال 1379 ، 9/30 درصد از درآمدهای محقق شده دولت را تشکیل داد. براساس آمارهای بانک مرکزی از مبلغ 125 تریلیون و 479 میلیارد و 500 میلیون ریال درآمدهای محقق شده دولت در سال 1380 ، 38 تریلیون و 796 میلیارد و 600 میلیون ریال آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل داد. از این میزان درآمدهای مالیاتی، 22 تریلیون و 986 میلیارد و400 میلیون ریال را مالیاتهای مستقیم و 15 تریلیون و 810 میلیارد و 300 میلیون ریال را مالیاتهای غیرمستقیم یعنی مالیات بر واردات، مصرف و فروش تشکیل داد. بر اساس این آمار، سهم مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر شرکتها، درآمد و ثروت از درآمدهای مالیاتی در سال 80 به ترتیب 9/31 ، 4/22 ، 9/4 درصد بود. بر اساس ارقام موجود، وصولی مالیات بر شرکتها با 5/9 درصد رشد نسبت به سال 1379، 12 تریلیون و 371 میلیارد و 900 میلیون ریال و وصولی مالیات بر درآمد با 4/27 درصد افزایش نسبت به سال 79، هشت تریلیون و 703 میلیارد و 700 میلیون ریال بود. مالیات بر ثروت نیز با 3/31 درصد افزایش یک تریلیون و 910 میلیارد و 800 میلیون ریال از درآمدهای مالیاتی محقق شده دولت را تشکیل داد. بر اساس ارقام موجود، مالیات بر واردات درسال 80 با4/46 درصد افزایش نسبت به سال 1379 ،11 تریلیون و 635 میلیارد و 400 میلیون ریال یعنی 30 درصد سهم درآمدهای مالیاتی را تشکیل داد. همچنین مالیات بر مصرف و فروش با 4/21 درصد کاهش نسبت به سال 1379 ، چهار تریلیون و 174 میلیارد و 900 میلیون ریال یعنی 8/10 درصد سهم درآمد -های مالیاتی را تشکیل داد. 1461 192
۰ نفر