۱۹ آبان ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5526648
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 19 آبان 1382 برابر با دهم نوامبر 2003 فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با دعوت از " زهرا احمدی پور" مسوول ورزش بانوان کشور، وضعیت ورزش بانوان ایران را در محل مجلس مورد بررسی قرار داد. معاونت ورزش بانوان کشور اعلام کرد: دراین نشست اعضاء فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی قول همه گونه همکاری و مساعدت را در رابطه با تعمیم و گسترش ورزش در میان بانوان اعلام کردند. دراین نشست مسایل زیر مطرح و بررسی شد: - دربحث همگانی کردن ورزش به منظور رفع فقر حرکتی بانوان مقرر شـــد، جلسات مشترکی بین حوزه معاونت ورزش بانوان با شهرداری، شورای شهر و سایر نهادهای ذیربط برقرار شود تــا نسبت به اختصاص فضای مناســب ورزش بانوان اقدامات لازم صورت پذپرد. - در رابطه بابودجه سال 1383 به منظور تخصیص سهم مناسب باجمعیت بانوان از بودجه سازمان تربیت بدنی، مقرر شد فراکسیون دراین رابطه اقدامات لازم را به عمل آورده و درخصوص ایجاد جایگاه مناسب ورزش بانوان در برنامه پنج ساله چهارم، تعامل بیشتری بین حوزه معاونت ورزش بانوان و فراکسیون زنان مجلس برقرار شود. - از آنجاییکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند، مقرر شد پیگیری های لازم را مراجع ذیربط به منظورایجاد تعادل در توزیع امکانات موجود ورزشی برای بانوان، انجام دهند. - دررابطه با همکاری های نزدیکتر ورزش بانوان و وزارت آموزش و پرورش مقرر شد دراین زمینه به منظور همکاری نزدیکتر این دو نهاد، طرحهای لازم تهیه شود و در جلسات مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. - مساله نقش ورزش در سلامتی جامعه به خصوص بانوان، دیگر موضوع مطرح شده دراین نشست بود که مقرر شد، طب ورزشی مورد توجه بیشتری قرار گرفته و از طریق رسانه های ارتباط جمعی آموزش های لازم دراین خصوص به بانوان داده شود.
در خاتمه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل خود را در خصوص برگزاری جلسات مستمر وحمایت لازم درزمینه قوانین و بودجه دررابطه با گسترش ورزش همگانی و قهرمانی و زدودن فقر حرکتی دربین بانوان اعلام داشت. 1476 225
۰ نفر