۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4569114
T T
۰ نفر
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/14 سیاسی.اقتصادی.بحران انرژی.آ کو الالامپور- دبیر کل اتحادیه کشورهای جنوبشرق آسیا ( آ.سه . آن ) همه ا عضای اتحادیه ر ا به همکار ی بر ا ی مقابله با بحر ان انرژ ی فر اخو اند.
به گز ارش روز جمعه خبرگز ار ی رسمی تایلند (تنا)، سورین پیتسو ان روز گذشته در سمینار مدیریت و توسعه تایلند در شر ایط کنونی اجتما عی و اقتصاد ی آ.سه . آن افزود: بحر ان انرژ ی اصلی ترین د غد غه کشورها ی منطقه و مهمترین چالشی است که کشورها ی عضو آ.سه. آن با آن مو اجه هستند.
دبیرکل آ.سه. آن افزود: جنوب شرق آسیا د ار ا ی منابع بالقوه کافی بر ا ی تولید انرژ ی و نیز مو اد غذ ایی است اما مشکل اصلی ، چگونگی مدیریت و نحوه بهره برد ار ی از این منابع است .
پیتسو ان اد امه د اد: با توجه به گستردگی د امنه این بحر ان و نیز روند رو به افز ایش قیمت سوخت ، قطعا هیچ کشور ی در منطقه به تنهایی قادر به مقابله و یا مهار این بحر ان نیست به طوری که هم اکنون این بحر ان تقریبا تمامی ا عضا ی این اتحادیه از جمله تایلند، اندونز ی، لائوس ، کامبوج و ویتنام ر ا فر ا گرفته است دبیرکل آ.سه. آن همچنین 10 کشور عضو این اتحادیه ر ا به همکار ی مشترک و طر احی یک برنامه جامع برای مقابله با بحر ان انرژ ی در منطقه فر اخو اند.
به ا عتقاد و ی ، تنها از طریق مشارکت فعالانه تمامی کشورها ی عضو در یک برنامه جامع مقابله با بحر ان انرزژ ی می تو ان امیدو ار به مهار این وضع بود.
آساق 335**2201** شماره 340 ساعت 16:46 تمام
۰ نفر