۷ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4492936
T T
۰ نفر

یک مقام سازمان میراث فرهنگی:

۷ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 4492936
بیش از یک میلیون و 200هزار مورد جاذبه گردشگری در ایران وجود دارد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/01/87 فرهنگ و هنر.میراث فرهنگی مدیر کل دفتر برنامهریزی و توسعه گردشگری خارجی سازمان میراث فرهنگی ، صنایعدستی و گردشگری گفت : یک میلیون و 200هزار مورد جاذبه گردشگری در ایران وجود دارد.
محمدعلی پاک سرشت درجمع خبرنگاران درساری ، کیفیت خدمات به گردشگران، ایجاد امنیت و اطمینان در افکار عمومی جهان را در جذب گردشگران خارجی مهم توصیف کرد.
وی افزود: انتظار میرود ورود 20میلیون گردشگر خارجی به کشور زودتر از پیش بینی برنامه چشمانداز توسعه محقق شود.
وی با بیاناینکه بهجز اتباع رژیم صهیونیستی مردم تمام کشورهای جهان میتوانند از جاذبههای گردشگری درکشور استفاده کنند،گفت: بهمنظور جذب بیشتر گردشگران تمام امکانات در سفارتخانههای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف بسیج شدهاند.
وی میانگین مدت اقامت گردشگران خارجی در کشور را بین یک تا دو هفته و میانگین سن آنها را بین 45تا 65سال عنوان کرد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی وتوسعه گردشگری خارجی سازمان میراث فرهنگی از اروپاییان به عنوان بیشترین گردشگران ورودی به کشور یاد کرد و گفت: از 27اسفندماه تا چهار فروردین ماهامسال بیشاز 23هزار گردشگر وارد کشور شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، پاک سرشت گفت: شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز بیشترین تعداد گردشگران خارجی را به خود اختصاص دادهاند.
وی از تدوین و اجرای طرح جامع بازاریابی به منظور جذب بیشتر گردشگران خارجی در کشور خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح با ساخت یک سمفونی حماسی جهانگردی و پخش آن ازطریق رسانهها و سایتهای مختلف گردشگران خارجی بیشتری به جاذبههای گردشگری در ایران آشنا میشوند.
وی با عنوان اینکه باید از تمام امکانات و ظرفیتها به منظور جذب بیشتر گردشگران استفاده شود ، گفت: استان مازندران به علت ناشناس ماندن جاذبه هایش در جذب گردشگران خارجی چندان موفق نبوده است.
وی گفت: در دوساله اخیر تمایل گردشگران خارجی از آمریکاو اروپا به سمت کشورهای آسیایی و خاورمیانه سوق پیدا کرده است.
وی با عنوان اینکه صنعت گردشگری باعث رفع بحران اقتصادی و از بین رفتن فقر در کشورها میشود، تصریح کرد: برنامهریزان کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدهاند که میتوان با توسعه گردشگری شاهد توسعه همه جانبه بود.
شماره 320 ساعت 16:39 تمام
۰ نفر