24 ارديبهشت 1375- مراسم افتتاح راه آهن تاريخي مشهد - سرخس - تجن