کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان جنوبی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد