۱۱ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10530014
T T
۰ نفر
اخبار مربوط به زنان در ایرنا،پنج برابر رشد داشته است # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/83 داخلی.علمی.پایان نامه. سیمای زن در ایرنا. نتایج یک پایان نامه نشان می دهد: اخبار مربوط به زنان در سال 1381 نسبت به سال های 1361 و 1371 به میزان پنج برابر رشد داشته است. بر پایه نتایج پایان نامه "سیمای زن در خبرگزاری جمهوری اسلامی" که توسط "علیار کریمی فرد" برای اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته، این آمار نشان دهنده توجه روزافزون به اخبار، مسایل و موضوعات زنان از سوی ایرنا است. یافته های حاصل از مقایسه دوره ها نشان می دهد که در سال 1381 مطالب زنان از جنبه ساختار موضوعی دارای یک نظم خاصی است،به بیان دیگر تقریبا به طور یکسان به تمامی موضوعات و مسایل زنان پرداخته شده است. یافته ها همچنین نشان می دهد که در سال 1381 مجموعه دولت ، بیش از سایر آفرینندگان خبر ،سازندگان مطالب زنان هستند که این امر می تواند به تسریع حرکت و فعالیت زنان و پذیرش حضور زنان در عرصه های مختلف منجر شود. بر اساس یافته های این پژوهش ،ایرنااولویت خاصی درانتخاب مطالب زنان به لحاظ داخلی و خارجی بودن قایل نبوده است ، در حالی که ضرورت دارد در وهله اول دغدغه ها و حل مسایل و مشکلات زنان در سطح داخل کشور بررسی شود. روش تحقیق در این پژوهش ، تحلیل محتوا است. واحد تحقیق عبارت از هر مطلبی که در یک شماره تلکس خبری ، جمع آوری و تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه مطالب مربوط به زنان است که از سه مقطع 1361 ،1371 و 1381 جمع آوری شده است و روش نمونه گیری ، طبقه ای متناسب است. یافته های پژوهش در مجموع نشان می دهد، تفاوت معنا داری بین دوره های مورد بررسی در بسیاری از متغیرهای متناسب با شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، بیش از سه چهارم مطالب مربوط به زنان در ایرنا صرفا کارکرد اطلاع رسانی و خبر رسانی داشته است. دربخش ادبیات این پایان نامه، که با حمایت مرکز امور مشارکت زنان تدوین شده است، ضمن بررسی تحول تاریخی جایگاه زن و ستم ها و تبعیض ها علیه زنان ، به دیدگاه اسلام در نظام آفرینش، تساوی حقوق زن و مرد، نحوه شکل گیری و پیدایش فمینیسم و نقش رسانه ها در یاری رساندن به خواسته هاو مطالب زنان در این خصوص اشاره شده است. سپس ضمن ارایه تحلیل از نقش ، حضور و فعالیت زنان ایران در عرصه های مختلف بعد از انقلاب ، به دیدگاهها و نگرش های متفاوت در جامعه نسبت به حرکت اجتماعی زنان در ایران شده است. در بخش دیگر با اشاره به نقش و وظایف رسانه ها از دیدگاه صاحبنظران و محققان علوم ارتباطات ، تعاریف متعددی از خبر ارایه شده است. در ادامه این بخش با اشاره به ملاک ها و معیارهای انتخاب اخبار به ارزشهای خبری ، دروازه بانی خبر و نظریه برجسته سازی به طور مفصل پرداخته شده ست. روش تحقیق در این پایان نامه براساس تحلیل محتوا بوده است. "زهرا شجاعی" مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز امور مشارکت زنان در پایان تیرماه سال جاری اعلام کرده بود، مرکز مشارکت زنان از پایان نامه هایی که در زمینه منع تبعیض علیه زنان انجام شده است، حمایت کرده و می کند. علمی/ 1920 1418
۰ نفر