شورای اسلامی شهر مشهد > کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت ها شورای شهر مشهد