روابط ایران و آفریقا؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها

جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با وجود تحریم، فشار و کارشکنی‌های غرب، هیچگاه از سیاست اصولی خود در برابر آفریقا به دلیل اشتراکات سیاسی و فرهنگی دست نکشیده و همواره خود را در کنار مردم و کشورهای آفریقا حفظ کرده است.
با این حال در توسعه روابط و همکاری‌ها، بیشتر وقت‌ها دچار کم‌کاری شده است اما اکنون که توسعه روابط با همسایگان و کشورهای آسیای مرکزی تا حدودی خوب پیش رفته و موفقیت‌هایی نیز حاصل شده، توجه به ابعاد و ظرفیت‌های اقتصادی کار با آفریقا، یکی از ضرورت‌هاست.

برچسب‌ها

اخبار پرونده