بانك مسكن 45 هزار ميليارد تومان به پروژه مسكن مهر پرداخت كرد

تهران - ايرنا - بانك مسكن به عنوان تنها بانك عامل طرح مسكن مهر اعلام كرد: حجم پرداخت تسهيلات بانكي به كل پروژه هاي مشمول طرح مسكن مهر، به مرز ٤٥ هزار ميليارد تومان رسيد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي بانك مسكن، براساس داده هاي جديد اداره كل آمار و اطلاعات اين بانك، از ابتداي اجراي طرح مسكن مهر تا نيمه تير ماه سال ٩٤، از محل خط اعتباري مسكن مهر در مجموع ٤٤ هزار و ٧٦٦ ميليارد تومان تسهيلات آماده سازي، ساخت، روستايي و بافت فرسوده به پروژه هاي احداثي پرداخت شده كه با اين ميزان تسهيلات، ٢ ميليون و 374 هزار و 863 واحد مسكوني ساخته شده است.

براساس اطلاعاتي كه اخيرا دفتر قائم مقام وزير راه و شهرسازي و مجري ويژه مسكن مهر اعلام كرده بود، تا اين مقطع حدود يك ميليون و ١٠٠ هزار واحد مسكوني تنها در قالب مسكن مهر از كل واحدهاي طرح، تحويل قطعي شده و حدود ٣٠٠ هزار واحد ديگر به پايان مراحل ساخت و نازك كاري رسيده اند اما بخاطر نبود خدمات زيربنايي كه متولي آن نهادهاي ديگري مي باشند؛ هنوز تحويل متقاضيان نشده است.

آمارهاي بانك مسكن نشان مي دهد: هر هفته بطور متوسط حدود 684/410 ميليون ريال از طرف بانك مسكن در قالب تسهيلات، به پروژه هاي در حال ساخت پرداخت مي شود كه رقم قابل توجهي است.

براساس اين گزارش، بانك مسكن در سال ٨٨ از طرف بانك مركزي به عنوان تنها بانك متولي تامين مالي كل پروژه هاي طرح مسكن مهر، تعيين شد.

طبق بند د تبصره شش قانون بودجه سال 1386 كل كشور، بانك مسكن از محل خط اعتباري و سقف كلي تعهدات بانكي طرح مسكن مهر،علاوه بر پروژه هاي ٩٩ ساله ( مسكن مهر)، پروژه هاي نوسازي بافت فرسوده و پروژه هاي نوسازي و بهسازي مسكن روستايي را تامين مالي مي كند.

روش تامين مالي پروژه هاي مشمول طرح مسكن مهر به اين صورت است كه به ازاي هر واحد طبق معرفي نامه مراجع صدور تسهيلات متعلقه با نرخ يارانه اي 4، 7 و 9 درصد پرداخت و مابقي نيز از محل آورده نقدي متقاضيان تامين مي شود و تسهيلات مسكن مهر نيز متناسب با پيشرفت فيزيكي مراحل ساخت واحدها و پس از ارزيابي پروژه توسط كارشناس بانك قابل پرداخت مي باشد.

بانك مركزي پيش تر خط اعتباري براي مسكن مهر اختصاص داده بود كه به تدريج شارژ مجدد شد و هم اكنون سقف خط اعتباري، ٤٥ هزار ميليارد تومان تعيين شده اما سقف كلي تعهدات سيستم بانكي در اين طرح معادل ٥٠ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

بانك مسكن با مجوز شوراي پول و اعتبار مجاز است بعد از مصرف كامل خط اعتباري ٤٥ هزار ميليارد توماني، مابقي تسهيلات تعهد شده را از محل بازگشت اقساط ماهانه وام هاي مسكن مهر، تامين و پرداخت كند.

در حال حاضر آن دسته از كساني كه واحدهاي مسكن مهر خود را دريافت كرده اند، با توجه به مدت باقي مانده دوران فروش اقساطي (طبق مصوبه دولت مجموع دوره هاي مشاركت مدني و فروش اقساطي حداكثر 20سال تعيين گرديده است)هر كدام ماهانه بطور متوسط مبلغي حدود ٢٢٠ هزار تا ٢٥٠ هزار تومان و يا بسته به مدت باقيمانده دوران فروش اقساطي گاهي مبالغ بالاتري ، بابت بازپرداخت تسهيلات دريافتي، واريز مي كنند و مقرر شده به مدت ٥ سال، اين اقساط صرف تكميل پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر شود.

اقتصام(1)1108**1558

سرخط اخبار اقتصاد