۳۰ بهمن ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7016132
T T
۰ نفر
منابع آب استان یزد سالانه 260 میلیون مترمکعب کاهش می یابد.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 یزد - خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/11/73 استان یزد در فلات مرکزی بعنوان یکی از فقیرترین استانهای ایران از لحاظ منابع ابی سالانه باکاهش حدود 260 میلیون مترمکعب اب روبرو می باشد.
در استان یزد که بگفته کارشناسان 80 درصد وسعت انرا کویر و بیابان تشکیل می دهد امید کشاورزان ومردم تنها به منابع فقیر اب زیرزمینی است.
مدیرمطالعات شرکت اب منطقه ای یزد می گوید مناطق جلگه ای ونواحی شرقی استان در پائیز امسال باکاهش شدید بارش باران مواجه بودند بطوریکه 5/10 میلیمتربارندگی امسال درشهریزد نسبت به دوره 22 ساله اخیر 61 درصد کمتر است.
دراین میان بافق/ بهادران واردکان نیز در سال جاری بین 32 تا91 درصد باکاهش بارندگی روبرو شدند.
بگفته مهندس جویابارندگی دردومنطقه منشاد وده بالا که ازمنطق کوهستانی هستند به ترتیب 279 و 254 درصد نسبت به دوره اماری مذکور افزایش نشان می دهد.
وی می گوید درمجموع از9میلیاردمترمکعب میزان نزولات جوی سالانه در استان یزد تنها10درصد جذب سفره های زیرزمینی می شود.
10 درصد از نزولات جوی نیزبه سمت کویرها می رود و 80 درصد آن به علت نبودپوشش گیاهی مناسب، بالابودن درجه حرارت وشرایط اقلیم گرم وخشک تبخیر می شود.
وی می گوید کاهش سطح اب زیرزمینی از 40 سال قبل باحفر چاه های عمیق ابتدا درچاه های چهل گزی این منطقه شروع شد و از ان زمان بطور متوسط سطح اب این منطقه سالانه بایک متر افت روبرو بوده است.
مهندس جویا افزود به همین دلیل بهره برداری آب ازمحدوه شهریزد که بطور متوسط سالانه باافت یک تا5/1 متر مواجه بوده ازسال 1346 ممنوع شده است.
مهندس جویا معتقد است هرمترمکعب اب شرب استحصالی دراستان یزد بیش از 100 ریال هزینه دربر دارد در حالیکه برای مشترکین تنها 20 ریال محاسبه می شود.
درمیان 13 حوزه ابریز استان یزد، حوزه دشت یزد اردکان به مساحت 100 کیلومترمربع ازنظراتامین اب به تنهایی 73 درصد جمعیت، 42 درصد فعالیتهای مهم اقتصادی وصنعتی، 20 درصد فعالیتهای کشاورزی و دامداری و 28 درصد فعالیتهای خدماتی استان را به خود اختصاص داده است.
این دشت درحال حاضر به علت برداشت اب غیرمجاز باکاهش آب، افزایش املاح وبالارفتن درجه شوری اب روبرو شده است.
قائم مقام اداره کل منابع طبیعی استان یزد نیز کاهش نزولات اسمانی و بالابودن میزان تبخیررادرفقرپوشش گیاهی منطقه وتوسعه بیابان موثر می داند.
مهندس محیطی می گوید از 3 میلیون و 800 هزار هکتار وسعت مراتع این استان 50 درصد بطورمتوسط درهرهکتار50 کیلوگرم علوفه ودربقیه مراتع 20 کیلوگرم درهکتار تولید می شود.
مهندس امیرثقفی رئیس سازمان کشاورزی استان یزد یزکمبود اب رامهمترین مشکل درراه توسعه کشاورزی این منطقه می داند ومی گوید به همین دلیل از 180 هزارهکتار اراضی استان تنها95 هزارهکتار زیرکشت قرارمی گیرد.
او گفت در خشکسالی امسال حدود 50 میلیارد ریال به کشاورزی ودامداری این استان خسارت واردشد.
در حال حاضر شرکت اب منطقه ای یزد به مدت 5 سال برداشت اب را در کلیه دشتهای این استان ممنوع کرده است.
۰ نفر