۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7013049
T T
۰ نفر
بحران مالی مکزیک وکمک مالی امریکابه این کشور # نیویورک س خبرگزاری جمهوری اسلامی مقامهای دولت کلینتون گفته اندکه امریکااماده است که هرچه سریعتر میلیونهادلاردرجهت حل بحران مالی مکزیک هزینه کند.
روزنامه نیویورک تایمزروزپنجشنبه دراین زمینه نوشت این مبلغ که احتمالا تاهفته اینده پرداخت خواهدشددرجهت کمک به بالانگاه داشتن ارزش برابری پزودربازارهای ارزبین المللی وپرداخت بدهیهای داخلی این کشوربکارخواهد رفت .
مبلغ موردنظرعلاوه به 6 میلیارددلای راعتباری است که امریکاهفته پیش در اختیاردولت مکزیک قرارداد. مقامهای امریکایی می گوینددولت مکزیک تاکنون ازاین اعتباراستفاده نکرده است .
کمک مالی جدیدبه احتمال زیادبه صورت وام دراختیاردولت مکزیک قرارخواهد گرفت وصرف خریدپزو.پول ملی مکزیک دربازارهای جهانی توسط امریکاخواهدشد.
دولت مکزیک روز30اذرماه گذشته اعلام کردکه ارزش برابری پزو.پول ملی این کشوررادرمقابل ارزهای عمده به میزان 14درصدکاهش می دهد.
این امرموجب تکان شدیددربازاربورس ارزوسهام مکزیک ودیگرکشورهای منطقه شدوروندی رابه دنبال داشت که دراثران ارزش پزودربرابردلارامریکاتاجمعه پیش 27درصدافت کرد.
انتظارمی رفت که دولت مکزیک پس ازتعطیلات کریسمس برنامه ای رابرای جلوگیری ازاین رونداعلام دارداماسکوت مقامهای این کشورموجب شدکه پزو درمعاملات روزچهارشنبه به میزان بیشتری ارزش خودراازدست بدهدوارزش سهام این کشورهرچه بیشترکاهش یابد.ارزش پزوروزسه شنبه به 7/5درمقابل یک دلار امریکارسیدکه 40 درصدپائینترازارزش ان درهفته پیش بود.اماروزچهارشنبه ارزش برابری پزودربازارتقویت شدو14درصدان بازگشت .
امریکاباردیگرتاکیدکرده است که مکزیک برای واشنگتن ازارزش فوق العاده ای برخورداراست ولذامقامهای عالیرتبه دولت کلینتون گفته اندکه این کشوررا درشرایط سخت اقتصادی وبحران مالی تنهانخواهندگذاردوبه یاری مکزیک خواهندشتافت .
نیویورک تایمزبه نقل از//لورنس سامرز//معاون وزارت خزانه داری امریکا نوشت دولت کلینتون برای انجام این تصمیم به اهمیت مکزیک برای امریکا توجه بسیارداشته است .زیرا//این کشوردومین طرف تجاری امریکااست / 3200کیلومترمرزمشترک داردوجوامع مابه میزان بسیاری درهم پیچیده است .// نکته دیگردرمورددلیل کمک امریکابه مکزیک سرمایه گذاری فراوان شرکتهاو سرمایه داران این کشوردربازارسهام واوراق بهاداروصنایع مکزیک ومتاثرشدن انهاازتحولات این کشوراست .
کارشناسان سرمایه گذاری دربازاروال استریت اوایل این هفته زیان سرمایه گذاران امریکایی دربازاربورس وسهام مکزیک را تنهاتاجمعه گذشته 8تا10 میلیارددلاربراوردکردند.
به نوشته نیویورک تایمزبانکداران وتحلیلگران اقتصادی ازاعطای کمکهای مالی چندمیلیارددلاری امریکااستقبال کرده اند.اماانهابه این نکته اشاره کرده اندکه شرایط کنونی شکننده است وبازگشت اعتمادبه اقتصادوبازارارز مکزیک به زمان زیازی نیازدارد.
امریکادرسال 1982نیززمانیکه مکزیک بابحران مالی مواجه شدبه کمک دولت این کشورشتافت .دولت واشگتن دران زمان نفت بیشتری ازاین کشورخریداری کردوبانک مرکزی امریکابانکهای تجاری این کشورراترغیب کردکه قسط بندی جدیدی برروی بدهیهای عقب افتاده مکزیک اعمال کنند.
انتظارمی رودکه دیگرکشورهای صنعتی مانندانگلیس .کانادا.فرانسه .المان ایتالیاوژاپن نیزطی سال جاری دولت مکزیک بشتابند.
مقامهای امریکایی گفته انددراین زمینه تاکنون مذاکرات اندکی بااین گروه ازکشورهاداشته اند.
کارشناسان اقتصادی می گویندبحران مالی مکزیک تاکنون اثارمنفی اندکی بر روی اقتصادامریکاداشته است امااگردولت مکزیک به دلیل کاهش ارزش برابری پزودچاربحران اقتصادی شدیدشودانگاه وصعیت این کشوربرروی رشداقتصادی امریکادرسالهای 1995 و96 تاثیرمنفی خواهدگذارد.
۰ نفر