۲۶ مهر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 7009288
T T
۰ نفر
وزیر اقتصاد مجارستان خواستار صرفه جویی در مصرف بودجه این کشور شد0 # وین خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/7/73 روزنامه سویسی نوی زوریخر سایتوک در شماره دوشنبه خود نوشت لاسلو بکشی وزیر اقتصاد مجارستان خواستارصرفه جویی در مصرف بودجه و برنامه های دولت این کشور شده است .
این روزنامه به نقل از وزیر اقتصادی مجارستان نوشت عدم توجه به کاهش کسری مصاعف در بودجه و ترازنامه برنامه های دولت میتواند این کشور را به سوی ناتوانی در پرداخت هایش سوق دهد0 روزنامه مذکور نوشت مبلغ 46/3 میلیارد دلار یعنی / 9 در صدتولید ناخالص ملی / کسری در ترازنامه بازرگانی این کشورنمیتواند از محل مازاد درامد های توریستی و دیگر منابع در امد جبران شود0 این روزنامه سویسی نوشت طبق اماروزارتخانه های بازرگانی و صنایع مجارستان این کشور در 8 ماهه اول سال جاری 2/12 در صد افزایش صادرات داشته است0 در حالی که در همین مدت میزان وارداتش نیز 1/16 در صد افزایش نشان میدهد0 این روزنامه می افزاید مجارستان باید مثل دوران کمونیستی دهه های 70 و 80 میلادی به وام های خارجی روی اورد0 این روزنامه می افزاید قروص خارجی مجارستان بنا به اظهارمعاون بانک ملی این کشور / گئورگی ساپری / صرفا درسال 1993 میلادی و 6 ماهه اول سال 1994 میلادی 4 میلیارد دلارافزایش یافته است .
روزنامه مذکورنوشت قروص داخلی دولت در پایان سال 1993 میلادی به 85 در صد از تولید ناخالص ملی بالغ شد .
۰ نفر