۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998161
T T
۰ نفر

اظهارات رییس سازمان برنامه وبودجه (1)

۲۷ مهر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6998161
اظهارات رییس سازمان برنامه وبودجه (1) # ساری خبرگزاری جمهروی اسلامی 27/7/74 حمیدمیرزاده رییس سازمان برنامه وبودجه گفت : سفرمقام معظم رهبری به استان مازندران ایجادیک تحول بنیادی دراموراقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در این استان رافراهم می کند.
وی که بعدازظهرامروز ( پنجشنبه ) درپایان سفرحضرت آیت الله خامنه ای درگنبدسخن می گفت افزود: معظم له برای رسیدگی به امورفرهنگی ،اشتغال ، رفع محرومیت وتوجه به مسایل زیربنایی وزیرساختهای استان مازندران دستوراتی صادرفرمودند.
میرزاده گفت : رییس جمهوری دستوردادند سازمان برنامه وبودجه ودستگاههای اجرایی برنامه ریزیهایی لازم برای اجرای فرامین ، رهبرمعظم انقلاب رافراهم آورند.
میرزاده افزود: دستگاههای اجرایی نیز برحسب اوامرحضرت آیت الله خامنه ای طرحهایی جدیدی رادراستان پیاده می کنندورونداجرایی سایرطرحهای درحال ساخت راسرعت می بخشند.
میرزاده گفت : زمانبندی اجرای این طرحها درسال 74 است وپیش بینی می شود اجرای آنهاتاپایان سال 76 به اتمام برسد.
رییس سازمان برنامه وبودجه گفت : یکی ازطرحهای مهمی که به برکت سفر مقام معظم رهبری اجرای آن تصویب شداحداث آزادراه بابلسربه گرگان باپیش بینی 110 میلیاردریال اعتباراست .
میرزاده افزود: این طرح درسالجاری به مرحله اجرادرمی آیدوآثارمثبتی براوضاع اقتصادی استان وکشوردارد.
وی گفت: ادامه این آزادراه نیزازرشت به بابلسر دردست اجرااست .
وی اظهارامیدواری کرد: احداث این آزادراه که 219 کیلومتر طول خواهد داشت تاپایان سال 76 به اتمام برسد.
میرزاده افزود: احداث محورمواصلاتی ساری ، کیاسربه طول 130 کیلومتر نیزبه برکت سفرحضرت آیت الله خامنه ای به تصویب رسید وعملیات اجرایی آن از سالجاری شروع می شود.
وی تصویب احداث فرودگاه گرگان ازدیگردستاوردهای این سفرتوصیف کرد و گفت : پیش بینی می شودبرای احداث این فرودگاه 15میلیاردریال اعتبار به مصرف برسد.
رییس سازمان برنامه وبودجه گفت : 10 میلیاردریال ازاعتباراین پروژه رادولت می پردازدومابقی اعتباررامسوولین محلی وکمکهای مردمی تامین خواهندکرد.
وی افزود: جهادسازندگی اجرای پروژه لوله کشی آب آشامیدنی به 50 روستای منطقه رابه عهده گرفت ومقررشد ظرف کمترازدوسال این پروژه هابه مرحله اجرای درآمد.
میرزاده افزود: به 261 روستای بالای 20 خانوارنیزبرق رسانی خواهد شد که 61 روستا درسالجاری ، یکصدروستا درسال اتی ویکصدروستادیگردرسال 76 از نعمت برق برخوردارد خواهندشد.
وی افزود: دفترمناطق محروم ریاست جمهوری نیز پرداخت ده میلیاردریال اعتبارجدای ازتخصیص های قبلی راتقبل کرده که این بودجه نیزصرف عمران و آبادانی مناطق محروم خواهدشد.
وی گفت ، وزارت نیرونیز اجرای پروژه آبرسانی به 17 شهرظرف 5/2سال را پذیر فت .
میرزاده اظهارامیدواری کرد: بااجرای این طرحها مشکلات زیربنایی باقیمانده دراستان یابه کلی مرتفع شده ویادرحدبالایی حل شود.
وی گفت : برای تامین آب زراعی نیزازطریق ایجادسه سدگامهای اساسی در استان برداشته خواهدشد.
وی گفت : این سدهادرمناطق گنبد، ساری ورامسراحداث می شوند واعتباراجرایی آنهابرای سالهای 74 تا76 تامین شده است .
میرزاده درادامه گفت : تامین آب آشامیدنی برای 3 شهرو14 روستای منطقه زیراب ازجمله پروژه هایی بودکه مسوولین استان همواره اجرای آنهارا پیگیری می کردند.
وی افزود: به یمن این سفر9 میلیاردریال برای اجرای این پروژه ها تامین اعتبارشدوامیدواریم که اجرای آنهاهرچه سرعیعترآغازشود.
وی درموردایجاد فرصتهای اشتغال دراستان گفت : بانظروزیراموراقتصادی و دارایی اعتباراتی علاوه برتخصیص های تبصره های 3 و50 برای استان پیش بینی کردیم .
وی گفت : باجذب این اعتبارات 15 هزارشغل جدیددراستان ایجادخواهد شد.
وی افزود: این شغل هاجدای ازشغلهایی است که ازمحل جذب اعتبارات تخصیصی دراستان مازندران ایجاد می شوند.
میرزاده گفت : درهمین راستان 198 پروژه صنعتی ، معدنی ، کشاورزی در استان به مرحله اجرادرمی آید.
به گفته وی برای اجرای سریع این طرحها روند احداث شهرکهای صنعتی استان تقویت خواهدشد.
میرزاده گفت : به همین منظور برای تسریع دراحداث نواحی صنعتی در روستاهاو7 ناحیه شهری استان اعتبارلازم تامین شد.
وی اظهارامیدواری کرد : عملیات اجرایی این شهرکهاهرچه سریعترآغاز شود تاسرمایه گذاران بتوانند ازتسهیلات ایجادشده برای اجرای 198 طرح تولیدی مذکور استفاده کند.
رییس سازمان برنامه وبودجه گفت : این طرحهاباتوان بالقوه واستعداد های استان کاملاهماهنک است واجرای آنهابه اقتصاداستان وکشورکمک می کند.
وی درزمینه امورفرهنگی گفت : اعتبارات خوبی برای احداث کتابخانه های عمومی پیش بینی کردیم که بااجرای آنها21 کتابخانه احداث خواهدشد.
وی افزود: اعتبارات موردنیاز برای احداث سه مجتمع فرهنگی وهنری در جریان این سفر تامین شد.
وی گفت : برای استفاده از امکانات سیاحتی ازطریق احداث پارکهای جنگلی تمهیداتی اتخاذشدواعتبارات خاصی درنظرگرفتیم .
میرزاده گفت : باصرف 27 میلیاردریال اعتباریکصدمدرسه راهنمایی و ابتدایی وتعدادی کانون پرورش فکری درسطح استان احداث می شود3 میلیارد ریال نیز برای احداث نمازخانه تامین شد.
رییس سازمان برنامه وبودجه گفت : 8 میلیارد ریال اعتبار نیز برای تجهیزو نوسازی بیمارستانهاپیش بینی شد.
به گفته وی تخصیص اعتباربرای خریدسی تی اسکن وانژیوگرافی ازدیگر دستاوردهای این سفربودکه امیدواریم این تصمیمات درخلال سالجاری تاسال 76 محقق شود.
ادامه دارد.
229
۰ نفر