۶ تیر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6990708
T T
۰ نفر
طرح کویت برای استقرارشرکتهای نفتی غربی درمنطقه مرزی این کشورباعراق # نیویورک خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/4/74 کویت درحال بررسی طرحی برای ارائه مجوزبه شرکتهای نفتی غربی برای انجام عملیات اکتشاف وبهره برداری ازمنابع نفتی این کشوردرنزدیکی مرزعراق است روزنامه وال استریت ژورنال روزسه شنبه نوشت کویت درنظرداردکه باارائه این مجوزخطی ازشرکتهای نفتی بین المللی درمنطقه مرزی خودباعراق ایجاد کند. هدف کویت ان است که ازاین طریق یک منطقه حائل امنیتی ایجادکند تابدینوسیله مو جب سرخوردگی عراق برای انجام حمله مجددی به کویت شود.
گفته می شوددرشرایطی که شرکتهای نفتی فراملیتی غربی مانندشورون ، اگزان وبریتیش پترولیوم تمایل خودرابرای اینکارموردتاکیدقرارداده انددولتهای غربی نگرانی خودرادرزمینه خطرهای احتمالی که می تواندمتوجه کارکنان این شرکتهاباشدبیان داشته اند.
۰ نفر