۳ اسفند ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6982893
T T
۰ نفر
دولت قزاقستان ارگانهای این کشور را ملزم به همکاری درزمینه ادامه صدور نفت از طریق ایران کرد # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/12/75 دولت قزاقستان با گذراندن تصویب نامه ای تمامی ارگانهای این کشوررا به همکاری و فراهم اوردن زمینه های لازم برای ادامه صدور نفت قزاقستان از طریق ایران براساس قرار داد موجود میان دو کشور ملزم کرد .
هیات دولت قزاقستان در مصوبه شماره 204 خود که روز جمعه در رسانه های الماتی منتشر شد تاکید کرد کلیه وزارتخانه هاو نهادهای اجرایی مرکزی قزاقستان موظف به رعایت و اجرای این دستور هستند.
قزاقستان اوایل دیماه سال جاری صدورنفت خود رااز طریق ایران اغازکرد.
بموجب توافق موجود میان الماتی و تهران ،قزاقستان در اغاز دو میلیون تن وباتکمیل طرح سالیانه 6 میلیون تن از نفت خود رااز طریق ایران به بازارهای جهانی صادر خواهد کرد.
این قرار داد اردیبهشت ماه سال جاری در تهران به امضای اقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری و نورسلطان نظربایف رییس جمهوری قزاقستان رسید .
۰ نفر